Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad v Roudnici nad Labem

Popelnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz
Popelnice, ilustrační foto. Foto: archiv SeveročeskýDeník.cz

Roudnice n/L. - Blíží se termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad v Roudnici nad Labem, jehož výše pro rok 2015 je 670 korun na 1 poplatníka. Dle Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2014 je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30. června 2015.

Reklama

Poplatníkům, kteří tento poplatek ještě neuhradili, bude koncem května (počátkem června) zaslána poštovní poukázka (složenka).

V loňském roce se podle města hodně složenek vrátilo zpět jako nedoručitelné (chybí nebo není označena schránka, adresát neznámý apod.). "Upozorňujeme, že zasílání složenek není ze strany města povinnost, poplatek musí poplatník zaplatit i když mu složenka nebyla doručena, město není povinno ze zákona tyto složenky zasílat," sdělilo město.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu (dále jen plátce poplatku).

Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více osob bezhotovostně, je sdělit nejpozději v den platby poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady a variabilní symbol příslušné platby.

K podávání oznámení byl vytvořen formulář „oznámení o hromadné platbě“, který je k dispozici na webových stránkách města Roudnice nad Labem v části ekonomický odbor – formuláře odboru.  Zpráva pro příjemce na poštovní poukázce nebo na příkazu k úhradě bankou nenahrazuje povinnost podat oznámení o hromadné platbě správci poplatku.

Poplatek pro rok 2015 je povinna uhradit fyzická osoba:

s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem,
cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Roudnici nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
cizinec, který pobývá na území Roudnice nad Labem přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Roudnice nad Labem – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem,
mající ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Roudnice nad Labem.

Hlavní změnou oproti roku 2014 je osvobození poplatníka do věku tří let, přičemž se osvobození poskytuje do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhl (dítě nar. 25. 9. 2012 bude od poplatku osvobozeno od ledna do srpna 2015).

Toto osvobození nabývá účinnosti až od 1. 1. 2015, tzn., že např. dítě nar. v 2013 (resp. jeho zákonný zástupce) musí poplatek za r. 2013 a 2014 zaplatit.

Další osvobození zůstávají beze změny a jejich výčet je uveden v čl. 5 vyhlášky č. 5/2014 – celé její znění je k dispozici na webových stránkách města v části „vyhlášky a nařízení“.

"Dále upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek v roce 2015 a měli nedoplatky na poplatku z minulých let, že byla tato jejich platba použita na úhradu nedoplatků postupně dle data splatnosti (§ 152 zák. č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších zákonů) – tzn. že poplatek za rok 2015 nemají uhrazen," sdělilo město.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadě Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků, 1. patro, dveře č. 10 – Hodanová Vladimíra, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz, tel. č. 416850135.

Informace týkající se odvozu a třídění odpadů Vám podá Městský úřad, odbor životního prostředí, telefon 416 850 143.

Reklama

Hodnocení

4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře