Obchodníci se stářím, část V: Nelze vázat smlouvu na sociální služby s nájemní smlouvou, říká MPSV

Žena, senior, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com
Žena, senior, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

SEVERNÍ ČECHY /SPECIÁL/ - "V žádném případě nelze vázat smlouvu na poskytování sociální služby na uzavření nájemní smlouvy na bytové prostory," říká v rozhovoru pro SeveročeskýDeník.cz Jiří Vaněk z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Pokračujeme v seriálu o "o obchodnících se stářím".

Reklama

Je možné na webu ministerstva dohledat seznam všech registrovaných zařízení poskytující sociální služby v Ústeckém kraji, které získávají dotace? Mohou si lidé v případě zájmu ověřit, zda sociální zařízení či služba je registrovaná?

Peníze na provoz registrovaných sociálních služeb poskytují zřizovatelům kraje. Kraje také na svých stránkách zveřejňují výsledky dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb, přičemž dotaci může obdržet pouze registrovaná sociální služba, která je zařazena v krajské síti sociálních služeb.

MPSV poskytuje krajům  metodiku pro přípravu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Existuje veřejně přístupný registr poskytovatelů sociálních služeb. Odkaz na registr poskytovatelů najdete na stránkách MPSV pod tímto linkem.

Kromě toho podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, mají kraje povinnost určovat síť soc. služeb na svém území a přihlížet přitom k informacím, které jim sdělí obce.  Informace ke koncepci a zařazování do sítě atd. jsou dostupné zde.

Střednědobý a akční plán rozvoje soc. služeb (včetně sítě soc. služeb) jsou dostupné zde.

Jaké typy zařízení pobytových sociálních zařízení pro seniory jsou registrovány na území Ústeckého kraje? Musí být všechny registrovány, a kde?

Typy najdete v registru, je jich celá škála, od pobytových služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, přes terénní služby, odlehčovací služby, pečovatelské služby atd.

Všechny služby podléhají povinnosti se registrovat podle zákona o sociálních službách. Podmínky registrace jsou tímto zákonem jasně definovány. Registraci provádí krajský úřad příslušný podle sídla poskytovatele sociální služby.

Má MPSV informace, že by na území Ústeckého kraje byla pobytová zařízení na bázi ubytoven pro seniory (např. s demencí), která se tváří jako domovy pro seniory a jsou to klasické ubytovny s komerčním nájmem?

V Ústeckém kraji byl zjištěn jeden případ nelegálně poskytované služby, která obsahem svých činností odpovídala pobytové sociální službě domovy se zvláštním režimem. S touto právnickou osobou bylo vedeno správní řízení a byla jí uložena pokuta za poskytování pobytové sociální služby bez oprávnění k jejímu poskytování. MPSV nemá informace, že by se v Ústeckém kraji vyskytovaly jiné podobné případy. Nicméně vyhledávání a sledování nelegálně poskytovaných služeb průběžně probíhá.

Existují podmínky, co které pobytové zařízení pro seniory mají splňovat, aby to bylo pobytové sociální zařízení? Nebo mohu mít objekt, do kterého za komerční nájem nastěhuji seniory a tvářím se jako domov pro seniory?

Podmínky pro registraci sociální služby přesně definuje zákon o sociálních službách, všichni poskytovatelé, kteří chtějí službu legálně provozovat, musí být registrováni. MPSV připravilo takzvanou „malou“ novelu zákona o sociálních službách, kde se zvyšuje sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb z jednoho na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci.

Budou tak moci lépe reagovat a předcházet případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování. Právě proto, že klienti pobytových služeb jsou nejzranitelnější, je nezbytné oprávnění k poskytování sociálních služeb vyžadovat, aby byl provozovatel služby vázán dalšími povinnostmi a závazky, které se k registraci váží.

Jsou povinni naplňovat pravidla pro kvalitní sociální službu, která se váží k podmínkám poskytování sociálních služeb. Dále pak jsou povinni dodržovat pravidla pro ochranu lidských práv a svobod. Registrovaní poskytovatelé jsou kontrolováni a za nedodržování pravidel je možné uložit pokuty. Jsou tak nastaveny pravidla pro ochranu klientů, která jsou ministerstvem vymahatelná. Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta.

Upravuje se postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb. Návrh schválila Poslanecká sněmovna a jde do Senátu.

Je registr pečovatelských služeb, které dostávají dotace od MPSV? Nebo MPSV tím, že krajům dává balík peněz na jejich páteřní sítě, se o to nezajímá?

Pečovatelské služby svým charakterem spadají mezi služby regionální, což znamená, že jsou financovány prostřednictvím jednotlivých krajů, které mají ze zákona povinnost zajistit dostupnost sociálních služeb na svém území. Uplatňuje se zde princip subsidiarity, zjednodušeně, tedy že rozhodovací pravomoci jsou posunuty na co nejnižší možnou úroveň. Lidé, organizace, správní celky znají místní situaci lépe než centrální úřad.

O potřebnosti jednotlivých sociálních služeb tedy rozhoduje kraj, který by měl nejlépe znát potřeby klientů a občanů na svém území. Kraj také vybírá jednotlivé poskytovatele služeb, které tvoří krajskou síť soc. služeb a na základě smlouvy o poskytování soc. služeb mezi krajem a příslušnými poskytovateli může ověřovat, zda a nakolik skutečně poskytují sjednané soc. služby.  MPSV s kraji velmi úzce spolupracuje (viz odpověď na otázku číslo jedna), takže nefunguje to tak, jak píšete v dotazu.  MPSV dává krajům finanční prostředky, tyto kraj rozděluje v rámci své samostatné působnosti dle znalosti potřebnosti v území a stanovení sítě sociálních služeb v kraji, což jim ukládá zákon o sociálních službách.

Mohu mít objekt, kam nastěhuji seniory za komerční nájem a zároveň pečovatelskou službu, na kterou dostávám dotace z kraje/MPSV a budu se tvářit jako domov pro seniory? Je to legální?

Pokud se v tomto případě bude poskytovatel tvářit jako domov pro seniory, pak to legální není. Není protizákonné pronajmout bytové jednotky za komerční nájem a osobám, které tyto byty obývají, pak zprostředkovat poskytování registrované sociální služby, například terénní pečovatelské služby, která bude za klienty do jejich domácností docházet.

V žádném případě však nelze vázat smlouvu na poskytování sociální služby na uzavření nájemní smlouvy na bytové prostory.

Zákon o sociálních službách rozlišuje pečovatelskou službu a domov pro seniory jakožto dva odlišné druhy sociálních služeb, kdy tyto mohou být registrovány samostatně bez podmínky na sebe navazovat.  Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba prováděna kdekoliv v přirozeném prostředí uživatele. Lze tedy docházet za klientem do domácnosti či zařízení sociální služby a provádět úkony a činnosti. Každá takto registrovaná pečovatelská služba má stejně jako ostatní sociální služby nárok požádat o dotaci na svou činnost.

SOUVISEJÍCÍ: Obchodníci se stářím, část I: Veřejná služba, nebo byznys?

Obchodníci se stářím, část II: Svět pro seniory pod Řípem

Obchodníci se stářím, část III: Kde a za kolik ubytovat seniora s demencí

Obchodníci se stářím, část IV: Jak vydělávat na dotacích z kraje či města

Reklama

Hodnocení

5 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře